ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1970
Ա
1971
Բ
1972
Գ
1973
Դ
1974
Ե
1977/1978
Զ
1979
Է
1980
Ը
1981
Թ
1982/1984 Ժ
1991 ԺԱ
1992 ԺԲ
1993 ԺԳ
1994 ԺԴ
1995 ԺԵ
1996 ԺԶ
1997 ԺԷ
1998 ԺԸ Մատենագիտություն Ա-ԺԸ
1999 ԺԹ
2000 Ի
2001 ԻԱ
2002 ԻԲ
2003 ԻԳ
2004 ԻԴ
2005 ԻԵ

ՀՀՀ

2006 ԻԶ
2007 ԻԷ
2008 ԻԸ
2009 ԻԹ
2010 Լ
2011 ԼԱ
2012 ԼԲ
2013 ԼԳ
2014 ԼԴ
2015 ԼԵ

ՀՀՀ

2016 ԼԶ

ՀՀՀ