ԲՅՈՒԼԼԵՏԵՆ ՀԽՍՀ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԿՈՄԻՍԱՐԻԱՏԻ

ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԻ, ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐԻ ՅԵՎ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1939
3
4-5
6-8
9-12
1940
1
2
3
4
5
6
7-8