ՀԱՍԿ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1948 Ա
1949-1950 Բ
1957 Գ
1981-1982 Բ - Գ
1983-1984 Դ - Ե
1994 Զ
1995-1996 Է-Ը
1997-2001 Թ
2002-2006 Ժ
2007-2008 ԺԱ
2009-2010 ԺԲ