ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ Հ.Ս.Խ.Հ. ԼՈՒՍԺՈՂԿՈՄԱՏԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐԻ ՅԵՎ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1929
4
5
6
7-8
9-10
11-12
1930
1
2-3
4